Bridges over Kalte-Sense:

1 bridge found.

name place canton obstacle ID
Alte-Steinbachbrücke Sangernboden BE Kalte-Sense 607